Monday, August 18, 2014

SANGGAHAN TERHADAP GAGASAN PERSURATAN BARUKritikan saya terhadap kegagalan Panel Anugerah Sastera Negara memberi arah yang betul dalam kritikan sastera, para sarjana ciritan dalam sastera Melayu moden yang menjadi Pak Turut dalam kritikan sastera, dan munculnya karya sastera yang tidak bermutu, tetapi kerana ditulis atau tertulis oleh para sasterawan negara sehingga dianggap bermutu, sudah cukup untuk mendorong tertulisnya satu sanggahan yang ilmiah tentang Gagasan Persuratan Baru, dalam kajian ilmiah di peringkat sarjana atau doktor falsafah. Kita sudah sering mendengar gosip sastera di kalangan sasterawan dan para sarjana sastera sendiri, bahawa Gagasan Persuratan Baru terlalu ideal, oleh itu tidak mungkin dijadikan panduan dalam penulisan kreatif dan tidak pula berguna untuk dijadikan pendekatan utama dalam kajian dan kritikan sastera Melayu moden. Kata mereka, jika Gagasan Persuratan Baru dijadikan landasan analisis, penilaian dan pendekatan kritis dalam kajian terhadap karya sastera Melayu moden, maka yang akan terjadi ialah semua sasterawan negara akan hilang kelayakan untuk diberi sanjungan begitu tinggi dan diasingkan sebagai contoh terbaik dalam sastera Melayu moden. Tetapi andaian ini tidak pernah dibuktikan secara menyeluruh, dengan membina satu (sekurang-kurangnya) kajian mendalam aspek-aspek negatif dan merugikan sastera Melayu moden jika pendekatan berasaskan Gagasan Persuratan Baru dijadikan landasan dalam analisis, kritikan dan penilaian karya sastera. Itulah cara yang paling sopan, objektif dan ilmiah untuk membuktikan kewajaran munculnya gelaran sasterawan negara dan penerimanya. Sehingga munculnya kajian yang dikehendaki itu, maka selama itulah kewajaran gelaran sasterawan negara dan kemunculan para sasterawan negara akan terus diragui dan diremehkan dan para sasterawan yang diberi gelaran itu akan tetap menerima kesangsian dari segi kejujuran akademik dalam pemilihan mereka, dan penolakan terhadap keunggulan pemikiran para sasterawan negara ini. Jangan biarkan ini berlarutan dalam sastera Melayu moden, kerana ini akan melahirkan kesan yang amat negatif terhadap para sasterawan dan para sasterawan negara yang diberi kedudukan tinggi itu, padahal mereka tidak layak diberi kedudukan itu kerana bertentangan dengan tradisi persuratan Melayu selain kerana membawa pengaruh buruk dan nilai-nilai palsu dalam kebudayaan Melayu. Aspek ini telah diberi perhatian dalam banyak tulisan ilmiah, dengan kemuncaknya berupa syarahan pengukuhan Prof. Syed Muhammad Al-Attas (1972).

Apakah yang dimaksudkan oleh para penggosip sastera dan sarjana ciritan bahawa Persuratan Baru terlalu ideal dan tidak dapat dilaksanakan?  Sebenarnya mereka tidak faham maksud “ideal” itu, dengan anggapan negatif bahawa sesuatu yang ideal tidak boleh dipraktikkan, dan lebih dekat menyamai khayalan dan angan-angan saja. Tetapi di pihak yang lain, mereka menerima wujudnya insan kamil, dengan menyodorkan satu “teori” sastera (kononnya, padahal bukan teori, malah lebih tepat hanya sejenis petua atau panduan sastera yang lebih mengusutkan perbincangan akademik tentang sastera), bernama takmilah. Kegagalan takmilah sebagai pendekatan kritikan (?) telah ditunjukkan oleh seorang pengamal takmilah, Dr. Kamariah Kamarudin, dalam kertas kerja beliau yang dibentang di dalam Seminar Sasterawan Negara II, 26 April 2014 di UPM. Kertas ini telah memberi gambaran yang salah dan tidak tepat terhadap novel Shahnon Ahmad yang dikritik (?) oleh pengkaji takmilah ini, yang telah menerima title doktor falsafah melalui “kajian” menggunakan pendekatan takmilah. Jenis novel yang dikaji beliau ini telah dibincang dengan kritis oleh seorang sarjana sastera Islam, khusus menyentuh beberapa perkataan Arab yang dipakai Shahnon Ahmad dalam “novel-novel Islam” beliau, yang menurutnya tidak tepat, kabur dan mengelirukan. Sebaliknya, Dr. Kamariah Kamarudin yang nampaknya tidak mempunyai pengetahuan tentang sastera Islam, dengan agak gelojoh memberi sanjungan tinggi dalam bentuk retorik peragaan yang tidak dibuktikan dalam perbincangan kritis. (Rujuk kertas kerja beliau, Revolusi yang ditangguhkan karya Shahnon Ahmad berdasarkan perspektif takmilah”.) Walaupun takmilah mempunyai maksud yang baik, tetapi pengguna petua sastera Islam ini telah gagal menyerlahkan kualiti sebenar novel  yang dikajinya menggunakan pendekatan takmilah ini. Malah penggunaan takmilah lebih mengusutkan lagi penilaian dalam kritikan sastera, kerana terdapat kecenderungan untuk mengangkat karya yang sederhana menjadi sebuah karya besar dalam janru (Jepun untuk genre) “sastera Islam”.  Semua ini terjadi kerana pengkaji tidak dapat membezakan pendekatan kritikan dengan fatwa penulisan. Kalau dalam perbincangan tentang “sastera Islam” pun terdapat begitu banyak kekeliruan, sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku, maka kita boleh bayangkan betapa besarnya kekeliruan ini ketika para sarjana kita dengan agak gelojoh menggunakan pendekatan Barat yang dari segi  akademik tidak dikuasai mereka dengan mendalam. Ini pun dapat kita lihat dalam kertas kerja yang mereka tulis yang membincangkan perihal “pemikiran”  para sasterawan negara.

Kemuncak kekeliruan akademik ini boleh dilihat dalam pemilihan sebuah buku mengenai feminisme yang memenangi Hadiah Sastera Kebangsaan, iaitu buku Norhayati Ab. Rahman, Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia (USM 2012). Buku ini berupa kajian beberapa buah novel terpilih dari Indonesia dan Malaysia yang ditulis oleh pengarang wanita, tanpa mengira kualitinya, kerana antara novel yang dipilih itu terdapat novel picisan yang bertaraf pornografi. Buku ini hanya berminat hendak melihat bagaimana pengarang wanita memberontak dalam karya mereka dengan mengemukakan watak wanita yang berani melepaskan diri daripada cengkaman lelaki, walau pun ada di antara watak itu menerima cengkaman hawa nafsu lelaki untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Bebas untuk membuat maksiat, tetapi tetap terikat kepada kejantanan lelaki ketika mereka memerlukan kepuasan hawa nafsu mereka. Itulah yang dinamakan “puitika wanita” oleh sarjana yang menulis buku ini, yang berasal daripada tesis Ph.D. beliau.  Kebejatan moral akademik ini diterima dengan baik oleh para sarjana yang membicarakan buku ini, dengan melontarkan pujian tinggi tanpa sebarang hujah ilmiah yang boleh diterima oleh akal sihat. Paling memeranjatkan, Prof. Hashim Awang dalam resensinya (Dewan Sastera) memuji berlebihan buku ini. Seperti yang kita tahu, beliau telah mengemukakan satu pendekatan yang beliau namakan “pengkaedahan Melayu” yang di dalamnya termasuk juga unsur Islam, sebagai salah satu prinsip penting. Adakah ini memberi isyarat “pengkaedahan Melayu” tidak berupaya menapis kebejatan akademik yang disodorkan oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman ini?  Kita perlukan sedikit penjelasan daripada beliau, supaya “pendekatan” yang beliau lontarkan kepada kita itu tidak diremehkan oleh beliau sendiri. Dalam penelitian saya, feminisme adalah kemuncak kezaliman terhadap wanita di Barat yang tidak memahami konsep insan dan menolak agama sebagai sumber nilai yang sah, oleh itu hak wanita sebagai manusia dinafikan sepenuhnya. Keadaan ini berbeza dengan kedudukan wanita dalam Islam, yang boleh mewarisi harta, dengan hak-hak tertentu sebagai isteri yang tidak boleh dizalimi. Oleh itu, amatlah aneh sekiranya sarjana Islam menerima pembohongan akademik dari Barat ini, apatah lagi buku tentang feminisme diberi hadiah dan dijadikan rujukan untuk menghina darjat wanita dalam Islam. Melalui feminisme, wanita Barat tidak diberi status seperti wanita Islam yang tetap santun dan tahu peranan mereka dalam masyarakat dan rumah tangga; sebaliknya wanita Barat yang berfaham feminis muncul sebagai kumpulan pemberontak, yang kesan utamanya ialah memecah-belahkan institusi perkahwinan dan kekeluargaan.


Takmilah bukan sebuah teori, tidak juga satu pendekatan dalam kritikan, tetapi merupakan sejenis petua dalam penulisan “sastera Islam.” Menggunakan takmilah untuk menilai sebuah novel akan menghasilkan kekeliruan kerana tidak berasaskan ukuran dari segi teknik pembinaan sesebuah novel. Jika anda mahu menggunakan takmilah selepas itu, anda boleh melakukannya, tetapi anda tidak akan dapat melihat dan menentukan kewujudan novel itu sebagai sebuah karya seni. Tidak ada prinsip yang boleh digunakan untuk maksud itu dalam takmilah. Prinsip-prinsip penilaian itu diberikan dengan jelas dalam Gagasan Persuratan Baru.  Pada hemat saya, takmilah tidak sesuai untuk digunakan dalam menilai karya kreatif, seperti yang dapat kita lihat dalam kertas kerja Dr. Kamariah Kamarudin. Dalam kertas itu, kita tidak menemui prinsip-prinsip kritikan sastera yang membolehkan kita menilai karya Shahnon Ahmad dengan kritis. Apa yang dibuat oleh Dr. Kamariah Kamarudin ialah memadankan petua takmilah dengan istilah Arab dan ayat-ayat Quran yang digunakan oleh sasterawan negara ini tanpa melihat dengan kritis adakah perbuatan Shahnon Ahmad itu mencerminkan pemikiran Islam, atau hanya sejenis perhiasan yang ditempel secara superficial yang pada hakikatnya terapung-apung dalam karya itu, tidak disebatikan secara “berseni” (istilah yang sering digunakan oleh Shahnon Ahmad sendiri) di dalam karya itu. Kalau anda berasa sukar hendak memahami kesimpulan ini, cuba gunakan takmilah untuk menilai Pujangga Melayu, atau Balai Maqamat. Lihat sejauh mana dua buah karya itu menyeleweng dari takmilah, dan sebanyak mana pula sesuai dengan takmilah. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana anda menentukan kualiti pemikiran dan teknik yang digunakan dalam karya itu, untuk dijadikan kriteria dalam menentukan sejauh mana pula nilai karya itu sebagai karya persuratan. Cubalah … anda akan menemui sesuatu yang mungkin membingungkan anda nanti!  Atau sebaliknya … iaitu menemui sesuatu yang membuat anda berfikir dengan serius tentang kritikan “sastera”! Selamat mencuba dan selamat belajar.

Mohd. Affandi Hassan,
18/8/2014.Sunday, August 17, 2014

MENGHADAPI CABARAN: SATU CABARAN UNTUK PARA SASTERAWAN, SARJANA, PENGKRITIK DAN PENILAI SASTERA.Dalam esei “Kritikan yang naif, keliru dan anti-ilmu”, saya mengemukakan cabaran untuk sesiapa juga yang membaca BALAI MAQAMAT menolaknya sebagai sebuah karya tidak bermutu, atau sebaliknya. Cabaran ini penting kerana keutuhan dan kewibawaan Gagasan Persuratan Baru dapat dibuktikan, atau ditolak, dengan menyahut cabaran yang dikemukakan. Saya telah menjelaskannya dalam esei itu, dengan menegaskan bahawa apa yang sering disebut sebagai aspek pemikiran dalam karya kreatif/sastera hanya dapat dihuraikan dengan konkrit dan memuaskan selepas cabaran tadi disambut oleh para sasterawan, sarjana, pengkritik dan penilai sastera. Aspek pemikiran telah gagal dihuraikan dan ditunjukkan dalam kertas kerja mengenai “pemikiran” para sasterawan negara. Saya telah memberi ulasan kritis ketika membicarakan laporan tentang Muhammad Haji Salleh yang ditulis oleh Panel Anugerah Sastera Negara, dengan memberi contoh konkrit bagaimana aspek pemikiran ini menjadi kusut dan keliru dalam kertas kerja salah seorang sarjana sastera yang menulis tentang “pemikiran” Muhmmad Haji Salleh. Saya mengatakan dalam esei itu Arbak Othman tidak saja bercelaru dalam penilaiannya, tetapi juga telah memberi penilaian yang tidak tepat dan mengelirukan terhadap sajak-sajak Muhammad Haji Salleh. Hujah-hujah saya tidak perlu diulang di sini. Tujuan esei ini hanya untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan “pemikiran” dalam karya kreatif. Tujuan huraian ini ialah untuk membuka satu gelanggang intelektual yang besar dan luas yang akan memberi manfaat yang besar pula jika dikendalikan dengan penuh tanggungjawab akademik.

Mengapa persoalan yang dibangkitkan ini penting dan diulang-ulang? Hanya kerana satu sebab: kita perlu membicarakan dengan kritis aspek pemikiran ini supaya setiap kali kita membicarakannya kita tahu apa yang kita maksudkan. Dengan itu, kemungkinan untuk membuat tafsiran yang salah dan tidak tepat terhadap kedudukan karya para sasterawan negara dapat dikurangkan, jika tidak pun dihapuskan. Hanya ketika itu saja barulah kita dapat menilai karya para sasterawan negara ini daripada perspektif pemikirannya. Membuat penilaian yang tepat ini amat penting, kerana Panel Anugerah Sastera Negara ternyata sudah gagal melakukannya dalam laporan mereka, seperti yang telah dijelaskan. Memberi penilaian yang betul dan tepat adalah penting supaya kita tidak melakukan kesalahan yang akan merosakkan lagi masyarakat sekiranya kita menerima penilaian yang salah itu sebagai benar. Ini sudah terjadi, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Kesilapan seperti ini mesti dibetulkan supaya beban pandirisme itu tidak diteruskan berpanjangan, sehingga diisytiharkan sebagai budaya arus perdana.  Kita sudah pun tahu hanya kebaikan yang telah diuji saja yang boleh dijadikan arus perdana, yang disebut sebagai makruf. Menjadikan pandirisme sebagai arus perdana adalah satu jenayah budaya yang tidak boleh dipandang rengan.  Demikian pentingnya meletakkan kebenaran dan kebaikan pada tempatnya; dan celakalah sesuatu bangsa yang menjadikan kejahatan sebagai nilai penting dalam perkembangan tamadunnya, seperti yang difahami dan dipraktikkan oleh para sasterawan dan dijadikan ukuran dalam penilaian, dengan menggunakan nama realisme dan sebagainya, termasuk realisme magis seperti yang selalu disebut dalam kertas kerja tentang para sasterawan negara ketika para sarjana kita membicarakan “pemikiran” mereka. Saya telah memberi contoh pembelaan Prof. Mohd. Mokhtar Hassan yang memuji Si Tanggang yang kononnya cekap merancang kehidupannya sehingga berjaya. Semangat utama dalam legenda itu disembunyikan. Inilah kecelakaan budaya yang kita hadapi apabila kita keliru dalam konsep ilmu dan tidak tegas menolak kejahatan. Panel Anugerah Sastera Negara melakukan kesilapan besar ini dengan memberi nama kemajuan, kelainan, eksperimen dan sebagainya ketika menilai karya para sasterawan negara. Persoalan ini telah saya bincang dalam banyak tulisan saya, oleh itu sesiapa juga yang dengan tegas mengatakan saya silap, saya persilakan mereka supaya membetulkan kesilapan saya, dengan menunjukkan kebenaran anda. Segala bentuk kemajuan, kelainan, eksperimen dan sebagainya tidak wajar dan tidak boleh dijadikan ukuran dalam sebarang penilaian karya kreatif jika tidak diberi takrif yang sesuai dengan konsep ilmu yang benar; apa juga yang bertentangan dengan konsep ilmu yang benar adalah penyelewengan dan tidak sah untuk dijadikan ukuran dalam apa juga penilaian.  Jika prinsip ini ditolak, anda perlu membuktikan prinsip yang anda pegang, yang anda ambil dari teori Barat, adalah prinsip yang benar kerana prinsip pegangan anda itu menentang konsep ilmu yang benar yang seharusnya menjadi pegangan anda. Persoalannya begitu jelas sehingga tidak ada ruang untuk sesiapa pun berdolak-dalik.

Kembali kepada BALAI MAQAMAT. Dengan menjadikan karya ini ukuran atau standard dalam penilaian, anda hanya perlu melakukan dua perkara yang mudah: (1) karya ini tidak sah dijadikan ukuran atau standard dalam ukuran itu kerana mutunya rendah dan bertentangan dengan konsep ilmu yang benar; atau (2) jika karya ini dijadikan ukuran dan standard dalam ukuran, tidak ada lagi kebebasan berkarya dan ini akan membantut perkembangan seni penulisan di Malaysia.   Jika anda tidak mempunyai hujah untuk membuktikan kesahihan andaian anda, maka anda sendirilah yang sebenarnya menjadi penghalang kepada kemajuan dalam seni penulisan berasaskan konsep ilmu yang benar. Jika ini pun anda tidak mampu melakukannya dengan meyakinkan, maka pilihan paling mudah untuk anda ialah membuktikan penilaian yang dibuat oleh Panel Anugerah Sastera Negara adalah yang terbaik dan menepati semua prinsip yang menjadi ukuran terbaik dalam penilaian karya sastera kerana cocok dengan teori sastera Barat yang menjadi pegangan para sasterawan dan sarjana sastera Malaysia kerana sudah terbukti berkesan dalam perkembangan sastera Melayu moden. Dengan itu anda menolak, dengan bukti yang cukup, betapa tidak perlunya karya persuratan yang ditunjukkan oleh BALAI MAQAMAT kerana tidak mempunyai nilai estetik dan tidak pula mempunyai nilai pemikiran. Itulah cara yang paling mudah untuk anda menolak Gagasan Persuratan Baru yang mencabar kehadiran karya sastera dan para sasterawan negara itu. Malaysia boleh. Anda juga boleh membuktikan kebenaran kepalsuan pegangan anda.

Mohd.  Affandi Hassan,
16/8/2014